You are here

Menadžment ljudskih resursa u 21 veku

Verzija za štampuVerzija za štampu

Bez ljudi i ljudskih potencijala nema preduzeća niti njegovih uspeha. Iako su svi resursi preduzeća važni, ljudi predstavljaju najvažniji resurs. Ono što može jedna pametna glava – ne može ni stotine najmodernijih mašina. Ljudski resursi imaju presudan značaj za ostvarivanje ciljeva organizacije. Oni mogu da stave u funkciju sve umne, fizičke i druge potencijale sa kojima preduzeće raspolaže. Ljudski potencijali koji su dobro ukomponovani i timski usmereni obezbeđuju združeni efekat, koji ukupne radne rezultate čini većim od pojedinačnih rezultata.

Jedino čovek može oblikovati viziju preduzeća, projektovati njegovu strategiju, stalno inovirati, biti kreativan, osmišljavati nove proizvode i usluge. Pojedinačna znanja, sposobnosti i kvaliteti predstavljaju jedinstven potencijal organizacije, naročito ako se dobro ukomponuju i na pravi način usmere ka ostvarivanju  ciljeva preduzeća.

I da ne nabrajamo više. Jednostavno rečeno, ulaganje u ljudske resurse je isplativije od ulaganja u bilo koje druge resurse, jer bez čoveka i njegovog rada nema stvaranja nove vrednosti.

Zbog toga je veoma važno dati odgovor na pitanje koje su to teme i aktivnosti  kojima će se baviti menadžment ljudskih resursa u 21. veku kako bi u potpunosti mogao odgovoriti dinamičnom i promenljivom poslovnom okruženju i kako bi se odredila dalja perspektiva ove najvažnije poslovne funkcije.

Ovo su osam mogućih tema, tj. budućih trendova u upravljanju ljudskim resursima:

1. Težnja ka fleksibilnoj organizaciji koja se u svom poslovanju oslanja na svoje radnike i znanje koje poseduju i koja investiciju u ljudske resurse ne smatra troškom već pametnim ulaganjem.

2. Organizacija poslovnih procesa kroz timski rad, neprekidna obuka kadrova, porast funkcionlane fleksibilnosti, razvijanje novih veština zaposlenih, grupno rešavanje problema, participacija zaposlenih u dizajniranju radnih procesa i deoba upotrebljivog znanja među zaposlenima.

3. Spremnost za stalne i neprekidne promene koje zahteva globalna ekonomija i neprekidni razvoj informaciono- komunikacionih tehnologija.

4. Postavljanje visokih kriterijuma rada, usvajanje praksi viskokih performansi (HPWP- high performance work pracitices), što će dovesti do postizanja boljih individualnih, timskih i organizacionih performansi kroz jačanje posvećenosti i uključenosti zaposlenih u realizaciju poslovnih ciljeva preduzeća.

5. Korišćenje pažljivo odabranih i osmišljenih metoda regrutovanja i selekcije.

6. Promovisanje tzv. organizacije koja uči, tj. organizacije koja ohrabruje učenje na svim nivoima i na taj način brine o neprekidnim promenama sebe same.

7. Menadžment znanja kao korišćenje ideja i iskustava klijenata, zaposlenih i poslovnih partnera radi unapređivanja performansi kompanije.

8. Stalno iniciranje i spremno reagovanje na sve promene u okruženju od strane menadžera i lidera, kao i njihova stalna težnja ka postizanju visokih performansi rada.

U modernoj ekonomiji relativno je lako obezbediti kapital kao osnov za dobru poslovnu ideju, ali je upravljanje ljudskim resursima koncept koji tu ideju treba da pretvori u stvarnost i postigne održivu konkurentsku prednost za preduzeće. Zbog toga će upravljanje ljudima biti najbitniji menadžment izazov u veku u kome živimo.

 

Izvor: Branislav Mašić, Menadžment, Beograd, 2007

Autor: Krle

Podelite sa prijateljima: