You are here

3 u 1 Kurs Računovodstva Preduzetništva i Poslovnog Softvera

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Eduka plus organizuje kompletne obuke iz oblasti dvojnog knjigovodstva, softverske obuke u knjigovodstvenom programu i preduzetništva kao jednu celinu što je dosad pokazalo izvanredne rezultate u smislu kompletnog obučavanja i pripreme kandidata za dalji saamostalni rad. Sve tri obuke se realizuju u periodu od dva meseca.

 

Sve tri obuke se održavaju paralelno i to tako da se dva puta nedeljno pohađa knjigovodstvena i softverska obuka, a jedanput nedeljno preduzetnička obuka.

Knjigovodstvenu i softversku obuku naši klijenti pohađaju paralelno dva puta nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa.
Osnovni deo knjigovodstvene obuke pokriva finansijsko knjigovodstvo za dragstore i materijalno-robno knjigovodstvo za uslužne delatnosti, trgovinu, komisione-vanbilansnu evidenciju kao i ugostiteljstvo, proizvodnju u ugostiteljstvu ( sirovine i gotove proizvode ), rad sa izvodima, PDV, obračun zarada. U ovom delu kursa je predviđeno i devizno poslovanje kao i menjačnice. Sve ove delatnosti predstavljaju firme koje su u sistemu PDV-a.
Drugi deo kursa pored predhodno navedenog obuhvata konkretnu firmu koja nije su sistemu PDV-a sa živom i realnom dokumentacijom i izradom bilansa stanja,bilansa uspeha, statističkog aneksa (završni račun) i analizu zaključnog lista uz primenu RIAP programa Narodne banke Srbije.
U ovom delu se vrši i analiza i razrada svih klasa kontnog okvira sa primerima po knjizi prof.dr. Jovana Krstića „Finansijsko knjigovodstvo“ sa Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Softversku obuku na Poslovno knjigovodstvenom sistemu TAUR kojim naši kljijenti u potpunosti ovladavaju knjižeći u njemu sve promene koje obrađujemo na Knjigovodstvenom kursu, a sve iz razloga da naši klijenti nakon završetka kursa budu osposobljeni za samostalni rad i otpočinjanje sopstvenog knjigovodstvenog biznisa, koji je praktično nemoguć bez adekvatnog softvera.

Ovaj softverski paket sadrzi sledece module kroz koje naši klijenti prolaze knižeći poslovne promene:
-Finansijsko knjigovodstvo (razne vrste naloga, kartice, zakljucni list, analitika, bilansi),
-Materijalno robno knjigovodstvo sa proizvodnjom (kalkulacije, pazari, interne otpremnice, otpremnice, racune, povratnice, knjizna pisma, popis/nivelacija, trebovanje predajnica, komisioni prijem, povrat i odjava, stanje zaliha, trgovacka knjiga, knjiga ulaznih i izlaznih racuna),
-Osnovna sredstva (nabavka, otpis, prodaja osnovnih sredstava, amortizacija),
-Obracun zarada (obracun neto i bruto zarade, obrasci OPJ i OD),
-Blagajna,
-Finansijska evidencija za potrebe pracenja priliva i odliva novca, kao i potrazivanja i obaveza, Obracun kamata, Virmani, Kursna lista, Delovodnik, POS (Point of sale, tj. Program Kasa).

Preduzetničku obuku polaznici pohađaju jednom nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa.
Oblasti u kojima se obučavaju naši klijenti su sledeće :
• Kako se odlučiti za pokretanje posla?
(da li sam ja preduzetnik, mini test, objašnjenje testa),
• Otvaranje radnji i preduzeća
(osnovne karakteristike oblika organizovanja, prednosti i mane pojedinih oblika organizovanja, potrebna dokumentacija za otvaranje preduzetničke radnje i preduzeča, rad na praktičnim primerima, poreske obaveze),
• Organizacija
(kako odrediti troškove, određivanje rentabilnosti poslovanja, odrediti cenu proizvoda ili usluga, kako izabrati zaposlene, odnos sa zaposlenima, praktični primeri),
• Marketing
(kako izabrati dobavljače, osnove marketinga, budžet marketing, klasičan marketing, izbor lokacija, gerila marketing, internet marketing, B2B poslovanje, B2C poslovanje),
• Finansije
(čitanje i kontrola finansijskih izvestaja, odnos prema bankama, vrste kredita, racionalna upotreba kredita, elektronsko bankarstvo, Cash Flow, praktični primeri),
• Nadgradnja i razvoj
(inovacije u poslu, investicije u poslu, plan proširenja, praktični primer),
• Franšizing
(franšizing kao filozofija poslovanja, osnovno o franšizingu, franšiza sa strane primaoca, razvoj franšize sa strane davaoca, praktični primeri i kontakti)

franšize sa strane davaoca, praktični primeri i kontakti)

Nakon završene obuke naši klijenti dobijaju tri sertifikata i to:
• Sertifikat o završenom knjigovodstvenom kursu i stučnoj osposobljenosti u vođenju poslovnih knjiga
• Sertifikat o stručnoj osposobljenosti u korišćenju Poslovno knjigovodstvenog programa TAUR
• Sertifikat o završenom kursu preduzetništva i ovladavanjem osnovama preduzetničkih veština

Još jedna povoljnost u ovoj ponudi je ta da naši klijenti koji pohađaju ove obuke dobijaju na POKLON Poslovno knjigovodstveni program TAUR licenciran za tekuću godinu.

Neophodni nivo predznanja: 

Nije potrebno predznanje, kurs se odvija od samih fundamenata.

Završni ispit: 

Izrada završnog računa kao cilj obuke.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
25.000
DIN
Popust za kurs: 
-3000 din
Uslovi plaćanja: 

Plaćanje se vrši uplatom 20% iznosa po započinjaju kursa.

Ostale uplate se vrše na rate po dogovoru sa polaznikom.

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Fond časova: 
75
Dinamika nastave: 
2 puta nedeljno, moguć dogovor sa polaznicima

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Vračar
Leskovac
Niš
Novi Pazar
Kragujevac
Prokuplje

Podelite sa prijateljima: