You are here

Total Biznis

Organizator

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 

Total biznis obuka je namenjena svima u Srbiji koji žele da na najbolji način unaprede svoje poslovne veštine. Uz pomoć našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa polaznicima odabrali smo sedam modula uz pomoć kojih ćete biti u stanju da konkurišete i obavljate veliki broj poslova u bilo kojoj firmi u zemlji i šire. Uz pomoć total biznis obuke možete raditi kao računovođa, knjigovođa, finansijer, administrator, poslovni sekretar, možete voditi i pokrenuti sopstvenu firmu, otvoriti računovodstvenu agenciju, menadžer prodaje …

Naš cilj je da Vas naučimo potpuno praktične veštine koje možete upotrebiti u životu. Garantujemo 100% praktičnosti svih naših obuka.

 

 

Računovodstvo

U današnjem vremenu da bi uspešno obavljali bilo koji posao morate imati znanje iz finansija i računovodstva. Naš računovodstveni modul na popularan, jednostavan i stručan način vas uvodi u ovu materiju. Računovodstvo jeste zanat koji se uči. Svi polaznici dobijaju validni sertifikat i mogu poptpisivati završne račune i voditi svoje računovostvene agencije.

Knjigovodstvenu i softversku obuku naši klijenti pohađaju paralelno dva puta nedeljno gde jedno predavanje traje tri školska vezana časa.
Osnovni deo knjigovodstvene obuke pokriva finansijsko knjigovodstvo za dragstore i materijalno-robno knjigovodstvo za uslužne delatnosti, trgovinu, komisione-vanbilansnu evidenciju kao i ugostiteljstvo, proizvodnju u ugostiteljstvu ( sirovine i gotove proizvode ), rad sa izvodima, PDV, obračun zarada. U ovom delu kursa je predviđeno i devizno poslovanje kao i menjačnice. Sve ove delatnosti predstavljaju firme koje su u sistemu PDV-a.
Drugi deo kursa pored predhodno navedenog obuhvata konkretnu firmu koja nije su sistemu PDV-a sa živom i realnom dokumentacijom i izradom bilansa stanja,bilansa uspeha, statističkog aneksa (završni račun) i analizu zaključnog lista uz primenu RIAP programa Narodne banke Srbije.
U ovom delu se vrši i analiza i razrada svih klasa kontnog okvira sa primerima . 

Modul: Softverska obuka

Gde god otišli da radite sretaćete se sa bazama podataka. Mi vam pružamo priliku da uđete u moderni način poslovanja, da se snađete u svakoj situaciji i pokažete svoje pravo znanje u stvarnosti.

Poslovno knjigovodstveni sistemu TAUR kojim naši kljijenti u potpunosti ovladavaju knjižeći u njemu sve promene koje obrađujemo na Knjigovodstvenom kursu, a sve iz razloga da naši klijenti nakon završetka kursa budu osposobljeni za samostalni rad i otpočinjanje sopstvenog knjigovodstvenog biznisa, koji je praktično nemoguć bez adekvatnog softvera.
Ovaj softverski paket sadrzi sledece module kroz koje naši klijenti prolaze knižeći poslovne promene:
-Finansijsko knjigovodstvo (razne vrste naloga, kartice, zakljucni list, analitika, bilansi),
-Materijalno robno knjigovodstvo sa proizvodnjom (kalkulacije, pazari, interne otpremnice, otpremnice, racune, povratnice, knjizna pisma, popis/nivelacija, trebovanje predajnica, komisioni prijem, povrat i odjava, stanje zaliha, trgovacka knjiga, knjiga ulaznih i izlaznih racuna),
-Osnovna sredstva (nabavka, otpis, prodaja osnovnih sredstava, amortizacija),
-Obracun zarada (obracun neto i bruto zarade, obrasci OPJ i OD),
-Blagajna,
-Finansijska evidencija za potrebe pracenja priliva i odliva novca, kao i potrazivanja i obaveza, Obracun kamata, Virmani, Kursna lista, Delovodnik, POS (Point of sale, tj. Program Kasa).

 Modul: Preduzetništvo

Biti preduzetnik je san mnogih ljudi u Srbiji.Sam svoj gazda jeste velika prednost.Uz pomoć modula preduzetništva moćićete da ostvarite svoje snove.Naši predvači će vas uputiti i tajne pokretanja,upravljanja i vođenja sopstvenog biznisa.


• Kako se odlučiti za pokretanje posla?
(da li sam ja preduzetnik, mini test, objašnjenje testa),
• Otvaranje radnji i preduzeća
(osnovne karakteristike oblika organizovanja, prednosti i mane pojedinih oblika organizovanja, potrebna dokumentacija za otvaranje preduzetničke radnje i preduzeča, rad na praktičnim primerima, poreske obaveze),
• Organizacija
(kako odrediti troškove, određivanje rentabilnosti poslovanja, odrediti cenu proizvoda ili usluga, kako izabrati zaposlene, odnos sa zaposlenima, praktični primeri),
• Marketing
(kako izabrati dobavljače, osnove marketinga, budžet marketing, klasičan marketing, izbor lokacija, gerila marketing, internet marketing, B2B poslovanje, B2C poslovanje),
• Finansije
(čitanje i kontrola finansijskih izvestaja, odnos prema bankama, vrste kredita, racionalna upotreba kredita, elektronsko bankarstvo, Cash Flow, praktični primeri),
• Nadgradnja i razvoj
(inovacije u poslu, investicije u poslu, plan proširenja, praktični primer),
• Franšizing
(franšizing kao filozofija poslovanja, osnovno o franšizingu, franšiza sa strane primaoca, razvoj franšize sa strane davaoca, praktični primeri i kontakti)

Modul: Marketing

Da bi ste se upoznali sa svim ovim problemima i naučili kako sa njima izaći na kraj i uz to organizovati odličan marketing plan, sa našim eminentnim predavačima će te obraditi sledeće teme:

-          Uvod u marketing menadžment

-          Marketing istraživanje

-          Integrisana marketing komunikacija

-          Segmentiranje, targetiranje i pozicioniranje na tržištu

-          Brendiranje, pakovanje i etiketiranje

-          Marketing kanali i distribucija

-          Inovacije i razvojnovih proizvoda

-          Marketing usluga

-          Odredjivanje cena i cenovna strategija

-          Ponašanje potrošača/kupaca

-          B2B marketing

Trening svet prodaje:

Razbijanje mitova o „rođenim prodavcima“, deistifikacija prodajne veštine.
Psihološke osnove rpodajnog procesa.
Šta se dešava kada kupujemo?
Šta se dešava kada prodajemo?
Zlatna pravila prodaje.
Portret prodavca.
Četiri pravila o kupcima.
Proizvod.
Organizacija prodaje, sistem prodaje, lična orgnaizacija i motivacija.
Priprema terena.
Telefonski poziv, tehnike telefonskog ugovaranja i prodaje. Prodaja u jednom pozivu.
Prodaja u direktnom razgovoru sa kupcem.
Tehnike za poboljšanje performansi prodaje – kvalifikovanje.
Postupanje sa primedbama.
Zatvaranje prodaje. Anatomija zaključenja prodaje.
Prodaja posle prodaje.

Rešavanje reklamacija.
Prodajna matematika.
Jednominutna prezentacija.
Izbor pravih reči, „dobre“ i „loše“ reči u prodaji.
Analiza najčešćih grešaka u prodaji, strahovi.

Modul: Engleski jezik

U zavisnosti od vašeg znanja jezika, Engleski jezik se uči na četiri nivoa:

osnovni, srednji, napredni i konverzacijski.

Svim polaznicima je obezbeđena pomoć pri izradi jezičkog pasoša!

Modul: poslovni rad na računarima

- Upoznavanje sa programima Office paketa
- Prvi koraci u radu sa tekstom( pokretanje Word-a, open, new, save, save as, kopiranje iz jednog u drugi dokument…)
- Selektovanje teksta promena fontova, veličine, umnožavanje i premeštanje dela teksta

- Oblikovanje teksta( boje teksta, highlight, italic, bold, uderline)
- Poravnanje teksta levo, desno, obostrano
- Uvlačenje odlomaka, razmak izmedju njih, tabulatori i numerisanje, ramovi

- Oblikovanje dokumenata ( orjentacija dokumenata, zaglavlje i podnožje dokumenata, automatsko numerisanje stranica)
- Unošenje objekata ( tabela, slika, crteža i grafikona i neke osnovne funkcije sa njima )
- Provera dokumenata i štampanje ( Preview, kako koristiti rečnike, štampanje celog dokumenta, dela dokumenta, odabir štampača )

- Prvi koraci u radu sa tabelama ( upotreba, otvaranje i zatvaranje programa, tabelarnih fajlova )
- Čuvanje tabela, kretanje izmedju dve tabela, save, save as…
- Osnovne funkcije programa ( zumiranje dokumenta, zamrzavanje i odmrzavanje naslova redova i kolona… )

- Upisivanje podataka u ćelije, promena sadržaja ćelija
- Select-ovanje ćelija, kolona i redova, njihovo brisanje i kopiranje, menjanje njihovih širina i visina
- Ubacivanje dodatnih redova, kolona i ćelija, sortiranje niza ćelija

- Postupci sa radnim listovima
- Ubacivanje funkcija i aritmetičkih formula
- Rad sa funkcijama

- Formatiranje ćelija za prikazivanje raznih vrsta podataka
- Korišćenje dijagrama i grafikona
- Priprema izlaza ( izgled tabele, tačnost podataka, formatiranje stranica i štampanje )

- Prezentacije, njihov značaj i primena
- Otvaranje i zatvaranje prezentacija, kreiranje nove itd.
- Osnovne funkcije programa ( copy, paste, save, save as… )

- Korišćenje predložaka za prezentacije

- Dodavanje slajdova i njihova izmena
- Unošenje i oblikovanje tekstova

- Unošenje i oblikovanje slika, grafikona, dijagrama i crtanje objekata
- Prezentacijski efekti
- Priprema izlaza ( odabir potrebnog formata, raspored slajdova unutar fajla, štampanje 

Modul: menadžment i upravljanje

„Kako na efektan način upravljati poslovanjem dokumentacijom?Kako uspešno komunicirati sa zaposlenima, klijentima, potencijalnim partnerima?Kako koristiti moderne tehnologije za komunikaciju i vođenje biznisa?Odgovore na sva ova pitanja naučićete u modulu menadžmenta i upravljanja.“

Poznavanje procesa u firmi

-Organizaciona struktura

-Veština organizacije

-Prepoznavanje i upotreba dokumentacije

-Klasifikacija i slaganje dokumentacije

-Osnove modernih programa za klasifikaciju dokumenata

-Osnove elektronskog bankarstva

-Rad na računaru Internet

-Rad na računaru e-mail, skype,i moderne tehnike komunikacije

-Komunikacija sam spoljnim klijentima

-Komunikacija sa osobljem unutar firme

-Komunikacija sa nadređenima

-Način oblačenja i nastupa

 

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
80.000
DIN
Popust za kurs: 
-30000,00
Uslovi plaćanja: 

20% Avans, 4 rate po 20%

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
13.05.2013 - 13.05.2014
Fond časova: 
160
Dinamika nastave: 
3 tročasa ili 4 dvočasa nedeljno ili po dogovoru

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Zvezdara
Niš / Mediana
Novi Pazar
Adresa: 
Hektorovićeva 1b/4b, 11050 Beograd
TPC Kalča, II sprat, lamela B, lokal 42, 18000 Niš
Višegradska 28, 36300 Novi Pazar

Podelite sa prijateljima: