You are here

ŠKOLA ZA RADNE ODNOSE: SERTIFIKOVANI SAVETNIK ZA RADNO PRAVO - SERTIFICATE IN EMPLOYMENT LAW

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Opšti
Opšte informacije: 
ŠKOLA ZA RADNE ODNOSE: SERTIFIKOVANI SAVETNIK ZA RADNO PRAVO - SERTIFICATE IN EMPLOYMENT LAW

 

Šta su stručne kvalifikacije? 

Stručne kvalifikacije, svuda u svetu,  predstavljaju dokaz o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje zanimanja. Sve kvalifikacije se zasnivaju na standardima zanimanja koji detaljno opisuju znanja, veštine i indikatore ponašanja za obavljanje određenog zanimanja ili radne uloge, u skladu sa najboljom profesionalnom praksom. Standard zanimanja za Sertifikovanog savetnika za radno pravo, kao osnovni dokumenti za proces sertifikacije, razvio je MNG Centar i ZRZ (Združenje za razvoj znanja) iz Slovenije u saradnji sa stručnjacima u oblasti radnog prava.

Nerazdvojni deo svake stručne kvalifikacije je provera i potvrđivanje kompetencija (sertifikacija), propisanih standardom zanimanja. Sticanje stručnih/profesionalnih kvalifikacija, u svetu, uživa reputaciju i podršku od strane kompanija (jer obezbeđuju dokaz o kompetentnosti pojedinca- zaposlenog ili onoga koji je u procesu selekcije) i pojedinaca (zaposlenih i nezaposlenih) jer im omogućava profesionalnu mobilnost, zapošljavanje, razvoj karijere i dokaz o posedovanju praktičnih znanja i veština za obavljanje određenih poslova. Standardi zanimanja i procesi sertifikacije kompetencija se često koriste u kompanijama kao metode za  procenu i potvrdu radnih sposobnosti (koje su zahtevane opisom poslova radnih mesta) za određena radna mesta, posebno ona koja zahtevaju pojačanu odgovornost. Kvalifikacija Sertifikovani savetnik za radno pravo je u potpunosti prilagođena radno- pravnom zakonskom okviru u Republici Srbiji.

O kvalifikaciji „Sertifikovani savetnik za radno pravo”

Kvalifikacija- Sertifikovani savetnik za radno pravo, kao i program pripremne obuke koji je prati, razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu navedenog standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija profesionalnih kompetencija- znanja, veština i profesionalnih stavova.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani savetnik za radno pravo(Certificate in Employment Law).

Registar nosilaca:

ZRZ (Združenje za razvoj znanja) i MNG Centar vode registar nosilaca ove kvalifikacije, na posebnom internet portalu,  koji, između ostalog, služi da potencijalni poslodavci mogu da provere verodostojnost sertifikata, a nosioci kvalifikacije da dobiju duplikat u slučaju gubitka originala.

Kome je namenjena ova kvalifikacija:

  • Onima koji imaju želju ili ulaze u svet radnih odnosa i radnog prava,
  • Onima koji rade u odeljenima ljudskih resursa,
  •  Profesionalcima koji rade i razvijaju karijeru u oblastima ljudskih resursa i industrijskih relacija i tragaju za proširenjem njihovog znanja, dok u isto vreme stiču profesionalnu kvalifikaciju,
  • Onima koji žele da unaprede svoju profesionalnu mobilnost i povećaju svoju zapošljivost. 

Cilj kvalifikacije:

Cilj kvalifikacije je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa.

Specifičan cilj je da se učesnici upoznaju sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada kao i sa putevima rešavanja problema koji se javljaju u praksi u njihovom ostvarivanju.

Ova pripremna obuka i kvalifikacija će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti kroz sertifikaciju kao i da ponesete profesionalni naslov „sertifikovani savetnik za radno pravo“,  pružajući vam praktične veštine , znanje i stavove koji su potrebni za uspešan rad u ovoj oblasti.

Pripremna obuka za Sertifikovanog savetnika za radno pravo se sastoji od 14 modula. Pripremna obuka za sticanje kvalifikacije je bazirana na praksi radnog prava kod nas i na upotrebi stečenih znanja i veština u realnom radnom okruženju (competency based pristup). U okviru modula biće organizovan radionički rad, vežbe, simulacije kao i predavanja. Module obuke će voditi vrhunski i dokazani stručnjaci iz Ministarstva rada RS i prakse. Svakom učesniku je tokom obuke obezbeđena mentorska podrška. Svi učesnici će dobiti specijalne foldere sa referentnim materijalima za čitanje i dokumenatacijom koja prati pripremnu obuku.

Imajući u vidu veliki broj pitanja koja se uređuju ovim zakonom, to je poznavanje  i dosledna primena odredaba ovog zakona od velikog značaja, kako za poslodavce, udruženja poslodavaca, tako i za zaposlene i udruženja zaposlenih (sindikate).

2 osnovna puta do Sertifikata za stručnog saradnika u radnim odnosima:

I model: Pohađanje pripremne obuke + sertifikacija

Pripremna obuka za sticanje kvalifikacije „sertifikat za savetnika za radno pravo“ u potpunosti je orjentisana na praksu obavljanja poslova u ovom zanimanju. Rukovodilac obuke i predavači su stručnjaci koji su vrhunski praktičari u ovoj oblasti.

Tokom pripremne obuke svaki kandidat će u periodima, između modula, raditi na izradi projektnog zadatka kao osnove za proces sertifikacije. Ovaj pripremni program obuke će kandidate osposobiti za profesionalno i kompetentno obavljanje poslova iz radnih odnosa, kao i uspešno sticanje ove  kvalifikacije kroz proces sertifikacije.

MNG Centar je nacionalni centar za obuku i sertifikaciju i sa  ZRZ (Združenje za razvoj znanja) ima sporazum o strateškom partnerstvu u oblasti razvoja i ponude kvalifikacija u regionu.

II model: Direktan izlazak pred ispitnu komisiju- sertifikacija kroz potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

Ukoliko imate značajno radno iskustvo u oblasti radnog prava i kroz njega stekli određene kompetencije ili ste već pohađali programe obuke i sami učili, ne morate pohađati pripremnu obuku. Dovoljno je da pripremite dokaze o vašem prethodnom radu u oblasti radnog prava. Ovi dokazi se nazivaju portfolio i uključuju: dokaz o radu na radnom mestu koje je uključivalo poslove iz oblasti radnog prava i dokaze o izvršenim projektima/poslovima radnih odnosa (uključuje projekat za određeni segment u oblasti radnih odnosa, planove rada, svu drugu dokumentaciju za izvršenje poslova radnih odnosa ili sl.). Na osnovu portfolia, vrši se usmeni razgovor i potvrda kompetencija sa Komisijom za sertifikaciju.

Sertifikacija- kako da steknem ovu kvalifikaciju:

Sertifikacija za stručnog saradnika u radnim odnosima zahteva:

·        Učešće u radu i prisustvo na minimalno 12 časova pripremne obuke prema sopstvenom izboru modula

·        Izradu projekta/radnog zadatka na osnovu case study metoda

·        Izradu radnog zadatka koji se sastoji od minimalno 2000 reči, baziranog na scenariju sa radnog mesta

·        pismeni ispit i usmeno prezentovanja gore navedenog radnog zadatka ili projekta pred Komisijom za sertifikaciju

·        ili portfolia kandidata koji je  direktno pristupio izlasku pred ispitnu komisiju bez prethodne obuke odnosno želi da izvrši sertifikaciju kroz potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva (portfolio važi samo za kandidate koji direktno izlaze na ispit).

Steknite dokaz o Vašoj profesionalnoj kompetentnosti- sigurnost za kompanije i pojedince!

Ciljna grupa:

·        pravnici

·        menadžeri ljudskih resursa koji se bave radnim odnosima

·        svi koji žele da steknu i /ili upotpune znanja iz oblasti radnih odnosa

Sadržaj kvalifikacije:

Modul 1- Propisi kojima se uređuje radni odnos

·        Ustav Republike Srbije

·        Međunarodne konvencije

·        Direktive- Uputstva Evropske unije

·        Zakon o radu Republike Srbije

·        Posebni Zakoni

·        Opšti akti

·        Ugovor o radu

 

Modul 2 - Zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici radnog angažovanja

·        Radnje koje prethode zaključivanju ugovora o radu

·        Vrste radnog odnosa

·        Radno angažovanje direktora

·        Ugovori van radnog odnosa

 

Modul 3 - Radno vreme, odmori i odsustva

·        Radno vreme

·        Odmori

·        Odsustva

 

Modul 4 – Posebna zaštita zaposlenih

·        Zaštita materinstva – zaštita zaposlenih na trudničkom i porodiljskom odsustvu

·        Zaštita omladine (maloletnih i mlađih punoletnih lica)

·        Zaštita invalida

·        Zaštita sindikalnih predstavnika

·        Zaštita podataka

 

Modul 5 - Sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu – zakonska regulativa i pravila ponašanja poslodavca i zaposlenih

·        Pojam zlostavljanja na radu i primeri

·        Prevencija

·        Postupak zaštite od zlostavljanja na radu

·        Utvrđivanje odgovornosti

 

Modul 6 - Zarada, naknada zarade i druga primanja

·        Zarada

·        Naknada zarade

·        Naknada troškova

·        Druga primanja

 

Modul 7 - Socijalni dijalog na nivou poslodavca

·        Reprezentativnost kao uslov za učešće u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora

·        Kolektivni ugovor

·        Pravilnika o radu

 

Modul 8 - Izmena ugovorenih uslova rada

·        Ponuda izmene ugovorenih uslova rada

·        Slučajevi u kojima poslodavac zaposlenom dostavlja ponudu

·        Prava zaposlenih kod statusnih promena, odnosno promene poslodavca

·        Prava zaposlenih kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak

 

Modul 9 – Rešavanje viška zaposlenih

·        Radnje koje prethode donošenju programa

·        Postupak donošenja i sadržina programa

·        Načini rešavanja viška zaposlenih

·        Otkaz ugovora o radu

 

Modul 10 - Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja

·        Penzijsko i invalidsko osiguranje

·        Zdravstveno osiguranje

·        Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 

Modul 11 - Štrajk i mirno rešavanje radnih sporova

·        Odluka o stupanju u štrajk i vrste štrajka

·        Obaveze poslodavca i učesnika u štrajku

·        Prava zaposlenih za vreme štrajka

·        Obaveza minimuma procesa rada

·        Prestanak štrajka – sporazum i odluka o prestanku štrajka

·        Mirno rešavavanje radnih sporova

 

Modul 12 - Prestanak radnog odnosa

·        Načini prestanka radnog odnosa

·        Razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

·        Postupak za davanje otkaza i pravne posledice otkaza, prava zaposlenih u slučaju stečaja i kod Fonda solidarnosti

·        Nezakoniti otkaz

 

Modul 13 - Inspekcijski nadzor

·        Ovlašćenja inspektora rada i vrste inspekcijskih nadzora

·        Mere inspektora rada 

·        Postupak po žalbi i postupak izvršenja mirnog rešavanja sporova

·        Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

 

Modul 14 - Bezbednost i zdravlje na radu

·        Pravni osnov za uređenje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu   

·        Postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini na osnovu Pravilnika

·        Sadržina Akta o proceni rizika

·        Obaveze poslodavca

·        Obavezne preventivne mere

Napomena: Moguće je prijaviti učešće na pojedinačnim modulima uz korigovanje iznosa kotizacije.

Mesto i vreme održavanja:

Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24 , Beograd, 25. april – 30. jun 2013. godine.

Predavači:

Ivаnа Sаvićević, šef Odsekа zа socijаlni dijаlog, kolektivno pregovаrаnje i zаrаde u Ministаrstvu rаdа, zаpošljаvаnjа i socijаlne politike

Snežаnа Bogdаnović, šef Odsekа zа unаpređenje oblаsti rаdа i prаvа po osnovu rаdа u zemlji i inostrаnstvu u Ministаrstvu rаdа, zаpošljаvаnjа i socijаlne politike

Dаnijelа Rаjković, rukovodilаc Grupe zа zаrаde i plаte u jаvnim službаmа

Rаdoje Sаvićević, rukovodilаc Grupe u Sektoru zа penzijsko i invаlidsko osigurаnje

Bojаnа Potežicа, sаvetnik u Sektoru zа rаd

Zvezdаnа Milosаvljević, sаmostаlni sаvetnik u Inspektorаtu zа rаd

Mаjа Ilić, sаmostаlni sаvetnik u Inspektorаtu zа rаd

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača ili asistenata.

Cena:

I model: pripremna obuka + sertifikacija= 670,00 eur + 150,00 eur + PDV (20%) (plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i ručkove tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model: Direktan izlazak pred ispitnu komisiju- potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

Cena:250,00 eur + PDV (20%) (plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Popusti:

·        10% popusta svim firmama koje su učestvovale na bilo kom seminaru, treningu ili obuci MNG Centra do sada;

·        20% popusta učesnicima za prijavu učešća za obuku i za sertifikaciju- model I

Mogućnost uplate iznosa u tri rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 20.

Prijavljivanje

Prijavu za učešće na treningu možete izvršiti na telefone:

011/3283-248
011/3284-269
011/3284-485
062/658-973
063/70-111-20

Ili slanjem e-maila sa sledećim podacima: naziv treninga/seminara; ime i prezime; naziv organizacije i kontak telefon.

E-mail:office@mngcentar.com

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
670
EUR
Popust za kurs: 
-Popusti: · 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na bilo kom seminaru, treningu ili obuci MNG Centra do sada; · 20% popusta učesnicima za prijavu učešća za obuku i za sertifikaciju- model I
Uslovi plaćanja: 

I model: pripremna obuka + sertifikacija= 670,00 eur + 150,00 eur + PDV (20%) (plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i ručkove tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model: Direktan izlazak pred ispitnu komisiju- potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

Cena:250,00 eur + PDV (20%) (plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
25.04.2013 - 30.06.2013
Fond časova: 
40
Termini održavanja nastave - Opis: 

25. april – 30. jun 2013. godine.

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: