You are here

Pripremna obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za agenta za nekretnine prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Osnovne informacije

Nivo kursa: 
Napredni
Poslovni
Opšte informacije: 

. : : PROMENOM ZANIMANJA DO NOVOG ZAPOŠLJAVANJA : : .

Male grupe polaznika u kojima možete da komunicirate sa predavačima ∴  Mogućnost mentoringa nakon završene obuke ∴  Materijal u štampanom i elektronskom obliku

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (Službeni glasnik RS br. 95/2013) propisana je obavezu da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni za obaljanje poslova posredovanja.

Stručna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja utvrđuje se polaganjem stručnog ispita. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita biće uređeni Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. Stručni ispit imaće pismeni i usmeni deo, a posrednici u prometu nepokretnosti moći će da započnu polaganje ispita od oktobra ove godine.

Fizičko lice koje polaže stručni ispit mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i najmanje IV stepen stručne spreme. Nakon položenog stručnog ispita Ministarstvo izdaje uverenje o položemom ispitu koje predstavlja jedan od uslova za podnošenje zahteva za upis u Registar posrednika.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u članu 12, propisuje zabranu da pravno ili fizičko lice koje nije upisano u Registar posrednika obavlja posredovanje, kao i da poslove posredovanja kod posrednika obavlja fizičko lice koje nema položen stručni ispit.

Takođe, Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u članu 33, predviđa novčanu kaznu u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara za privredni prestup ukoliko pravno lice ili preduzetnik obavlja posredovanje suprotno odredbama propisanim ovim Zakonom.

Priprema obuka za polaganje stručnog ispita obrađuje teme koje su propisane Programom polaganja stručnog ispita za obavljaje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita i osposobe se za obavljanje poslova posredovanja.

Predavači su vrhunski stručnjaci praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prometa nekretnina i razvoja tržišta vlasništva (real-estate).

CILJNA GRUPA

    Posrednici u prometu nekretninama
    Menadžeri agencija za promet nekterninama
    Novo zaposleni u agencijama za promet nekretninama
    Svi oni koji žele da polože stručni ispit i steknu licencu za posredovanje u promeu nepokretnosti

CILJ OBUKE

    Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja
    Upoznavanje sa trgovinom nekretninama i osposobljavanje za rad u agenciji za nekretnine
    Upoznavanje sa značajom i ulogom nekretnina u trgovini, kao i značaja i uloge nekretnina u životu pravnih i fizičkih lica
    Upoznavanje sa pravnim osnovama u trgovini nekretninama, koje obezbeđuju kvalitetne rezultate
    Upoznavanje sa načinom korišćenja marketing mreže kao podrške prodaji

MODULI

I Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1- Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 2- Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima

Modul 3- Stvarno pravo

Modul 4- Nasledno i porodično pravo

Modul 4- Katastar nepokretnosti

II Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1 – Finansijske institucije učesnici na tržištu nepokretnosti

Modul 2- Platni promet i devizno poslovanje

Modul 3- Sprečavanje novca i finansiranje terorizma

Modul 4- Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

III Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1- Marketing nepokretnosti

Modul 2- Menadžment nepokretnosti

Modul 3- Polsovno pregovaranje i komunikaciranje u prometu nepokretnosti

Modul 4- Poslovno ponašanje i posrednička praksa u prometu

 IV Osnove prostornog planiranja i izgradnje

Modul 1- Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

Modul 2- Pravila uređenja i građenja

Modul 3- Izgradnja objekata

Modul 4- Geodetski planovi

Modul 5- Energetska efikasnost zgrada

Modul 6- Arhitektosko vrednovanje objekata

 PO ZAVRŠETKU OBUKE POLAZNIK JE OSPOSOBLJEN DA:

    Položi stučni ispit za obaljanje poslova posredovanja
    Razlikuje određene vrste nekretnina
    Razume razliku između raličitih vrsta finansiranja nekretnina (leasing, kreditiranje,…)
    Razume zakonitosti delovanja tržišta
    Koristi tehnike za upravljanje portfolija
    Koristi tehnike procene vrednosti nekretnina
    Proceni faktore koji utiču na cenu nekretnina na tržištu

 PREDAVAČI:

Aleksandra Kon, diplomirani pravnik, osnivač i suvlasnik Alka d.o.o, sertifikovani procenitelj nepokretne imovine, član arbitražne komisije Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti pri Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije, Predsednik radne grupe za odnose sa medijima pri Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije, Član Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije i mnogih drugih udruženja.

mr Milić Đoković, savetnik direktora, vodeći konsultant za promet nepokretnosti, Old Royal sistem d.o.o., predsednik nadzornog odbora i potpredsednik stručnog saveta Klastera nekretnina Srbije, stručni saradnik Instituta za nekretnine, stalni autor "Barometra cena" časopisa Krov.

mr Ivana Bučkić, dipl. ecc. Koordinator prodaje za Komercijalne klijente, Vojvođanska banka AD - Member of NBG Group. Prethodno radno iskustvo:Zamenik Direktora za mala i srednja preduzeća Vojvođanske Banke AD – Member of NBG Group, 10-godišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru na plasmanima i obezbeđivanju plasmana, Portfolio Menadžer.

Marija Vasić, inženjer geodezije i diplomirani pravnik, trenutno radi kao advokat. Svoje radno iskustvo sticala je u Republičkom Geodetskom Zavodu (RGZ), Beograd, kao pravnik na radnom mestu pravnog registrara u Službi za katastar nepokretnosti, na poslovima održavanja katastra nepokretnosti, zvanje: samostalni savetnik. Autor više knjiga na temu katastra nepokretnosti.

Ivana Bogdanović, diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom. Dugogodišnji rukovodilac u SKN Beograd i SKN Novi Beograd;Iskustvo u drugostepenom organu ( ranije pri RGZ); Iskustvo u finansijskoj instituciji – banci.

mr Draženko Lukač, višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Predavačko iskustvo na savetovanjima i seminarima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.

dr Kristiijan Ristić, univerzitetski profesor, sertifikovani HR trener. Višegodišnje iskustvo u razvoju menadžerskih sposobnosti, trener u bankarskom i finansijskom sektoru.

mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka, trenutno na poziciji direktor CERTUS CONSULTING doo Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting) i konsultant za poreze. Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao rukovodilac organizacione jedinice Poreske uprave u opštini i kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu (sektor za poreski postupak i sektor za naplatu). Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Praktičar i stručnjak je u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Cena i uslovi plaćanja

Cena: 
37.700
DIN
Popust za kurs: 
-
Uslovi plaćanja: 

Na iskazanu cenu dodaje se PDV 20%

Datum održavanja, broj i dinamika časova

Trajanje kursa: 
23.10.2014 - 29.10.2014
Fond časova: 
40
Termini održavanja nastave - Opis: 

23, 24, 27, 28 i 29. oktobar 2014. godine od 09:30-16:00

Lokacija

Grad/Opština: 
Beograd / Stari grad
Adresa: 
Jevrejska 24

Podelite sa prijateljima: