You are here

Skola jezika

Skola jezika - slika
Obrazovna ustanova: 
Škola stranih jezika English Language Institute
O ustanovi: 

Škola stranih jezika English Language Institute (ELI) sa sedištem u Beogradu postoji već 7 godina. Školu vodi g. Risto Marković, koji je diplomac društvenih nauka na Univerzitetu British Columbia u Kanadi, kanadski državljanin i istovremeno dugogodišnji predavač engleskog jezika. Zahvaljujući obrazovanju u Kanadi i iskustvu u vođenju kako opštih i specijalizovanih kurseva engleskog jezika, tako i kurseva priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita, obrazovana je škola na našim prostorima, koja uvažava sve svetske standarde poslovanja.

Pažljivim selekcionisanjem kadra formiran je tim predavača engleskog i nemačkog jezika, administrativnih radnika i stručnh saradnika, koji profesionalno obavljaju svoje delatnosti.

Puni entuzijazma, mladi i ambiciozni, trude se da prenesu polaznicima ljubav prema jeziku i učine njihovo učenje i savlađivanje stranog jezika lakšim i efikasnijim.

Ciljevi obrazovno-vaspitnog procesa koji se realizuje u našoj školi su: formiranje i razvijanje funkcionalnih znanja i veština, uvažavajući uzrasno-razvojne osobenosti polaznika, usvajanje i razvijanje raznovrsnih strategija učenja, razvijanje pozitivnog stava prema učenju kao kontinuiranom doživotnom procesu, razvijanje tolerancije i veština komunikacije i saradnje, razvijanje odgovornosti za sopstveno postignuće. Ostvarenje ovih ciljeva omogućava didaktičko-metodička fleksibilnost, koja se ogleda u izboru i kombinovanju raznovrsnih metoda rada.

Takav pristup omogućava aktivno učešće učenika i razvijanje različitih strategija učenja.

Škola se nakon postignutog uspeha u radu, 2008. god. proširila, i otvoren je centar u Mladenovcu, čiji se broj polaznika iz dana u dan uvećava. Najbolji pokazatelj našeg uspešnog rada je zadovoljstvo polaznika i njihovi odlični rezultati na polju jezika tokom školovanja, kao i uspešnost odraslih polaznika u socijalnoj interakciji na stranom jeziku i njihov napredak u karijeri zahvaljujući dobrom znanju jezika.

Od februara 2012. god. škola je dobila još jedan centar, u Požarevcu, a od novembra meseca i u Kostolcu. Otvorene su dve škole sa moderno opremljenim učionicama u kojima nastavu drže profesori sa prebivalištem u tim mestima i adekvatnim kvalifikacijama (diplomirani filolozi ili osobe koje poseduju najviše međunarodne akreditacije za podučavanje stranih jezika).

Na svakoj od pomenute 4 lokacije, u sva 4 centra ELI škole standardizovani su uslovi i načini poslovanja. Prepoznatljiv je logo škole, učionice su sve podjednako tehnički opremljene, prostrane i osvetljene i omogućeni su svi uslovi za obavljanje nastave interaktivnog tipa.

Naša škola je poznata po kvalitetnom kadru, izvanrednim uslovima za učenje jezika i odličnim rezultatima naših polaznika na polaganjima međunarodno priznatih ispita. Neosporan je i stalan doprinos stranih predavača (native speakers), koji su prisutni na pojedinim časovima i koji poboljšavaju kvalitet nastave.

PIB: 
103 710 232