Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo
Od sada LAKO DO POSLA i na mobilnom telefonu!
Preuzmite android aplikaciju odmah!
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Poslovi - Mašinstvo, Metalurgija, Rudarstvo, Geologija 

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije

Konkurs za oglas "Direktor društva (m/ž)" kompanije Centar za kvalitet d.o.o. je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
Centar za kvalitet d.o.o.

CENTAR  ZA KVALITET D.O.O. BEOGRAD

 je akreditovano telo koje na teritoriji Republike Srbije može vršiti sva hemijska, mehanička i fizička ispitivanja čelika za armiranje betona, armaturnih mreža i pocinkovane žice  propisana Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (SG. RS br. 35/2015 i 44/2016).

RASPISUJE  KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS :

 

DIREKTORA   DRUŠTVA

 

 

POSEBNI USLOVI:

 • VII-1 stepen /VSS (mašinski fakultet  ili tehničko - tehnološki);
 • poznavanje  standarda SRPS  EN 10080  - SRPS ISO/IEC 17065
 • znanje engleskog jezika;
 • 3 godine radnog iskustva, najmanje 1 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 • organizacione sposobnosti.

OPIS POSLOVA:

 • predstavlja i zastupa Društvo;
 • organizuje rad i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva u skladu sa propisima i osnivačkim aktom i misijom Centra za kvalitet DOO;
 • obezbeđuje zakonitost rada Društva;
 • zaključuje ugovore u pravnom prometu sa trećim licima i u poslovima spoljnotrgovinskog  prometa;
 • utvrđuje poslovnu politiku, procedure i ciljeve društva, prati njihovo sprovođenje, određuje mere za njihovo sprovođenje i obezbeđuje njihovo ispunjenje;
 • usvaja programe razvoja Društva;
 • donosi planove rada i određuje načine i postupak njihovih izvršenja;
 • odlučuje o uzimanju i davanju kredita, izdavanju garancija i drugih oblika jemstva;
 • donosi opšta i pojedinačna akta;
 • odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih; 
 • odlučuje o povećanju i/ili smanjenu broja zaposlenih;
 • predlaže zaposlenim izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu);
 • preduzima odgovarajuće mere u cilju obezbeđenja radnog reda i discipline u društvu i radi zaštite imovine;
 • ­оbеzbеđuje rеsurse zа аktivnоsti sеrtifikаciје i ispitivanja u društvu;
 • sklapa ugovorne aranžmane sa klijentima i podugovaračima;
 • ­odobrava Poslovnik o kvalitetu i druga dokumenta sistema menadžmenta;
 • ­odobrava planove obuka u okviru društva;
 • ­donosi odluke o formiranju komisija društva, imenuje i razrešava članove komisija, ili osoblje društva kojem su preneta оvlаšćеnjа da prеduzme dеfinisаnе аktivnоsti u imе društva odnosno direktora;
 • obavlja i druge poslovodne funkcije od značaja za rad i poslovanje društva koje su u nadležnosti Direktora društva.

 

Prijave slati elektronskim putem.

 

Rok za prijavljivanje: 15 dana od dana objave konkursa

 

Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje .

 Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Farmacija, Hemija, Tehnologija
- Mašinstvo, Metalurgija, Rudarstvo, Geologija
- Menadžment i upravljanje, Organizacione nauke
Nivo obrazovanja:
Minimum: VII-1 Stepen - VSS visoka stručna sprema
Trajanje oglasa:
12.8.2019. do 24.8.2019.Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola