Zapošljavate nove radnike?
Postavite oglas na www.lakodoposla.com/Poslodavci
Ne prikazuj ovu poruku ponovo

Poslovi - Prirodne nauke, Biologija, Fizika, Matematika, Ekologija 

Online registar firmi u Srbiji

Poslovni adresar Srbije

Izrada sajta

Konkurs za oglas "Programer za lokalno okruženje" kompanije JP Službeni glasnik je istekao i konkurisanje na oglas je onemogućeno!

Kompanija:
JP Službeni glasnik

Javno preduzeće „SLUŽBENI GLASNIK”, Jovana Ristića 1, 11000 Beograd, na osnovu čl. 10. do 15. Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ („Službeni glasnik RS“, br. 77/15 i 79/17) i rešenja direktora broj 01-10530 od 29.11.2017. godine, oglašava javni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Službi za informacione tehnologije.


I Radno mesto koja se popunjava:

Programer za lokalno okruženje

u Grupi za projektovanje i programiranje u Službi za informacione tehnologije,

1 izvršilac.

 


Uslovi za radno mesto:

 • Programer za lokalno okruženje

  • Stručna sprema: visoko obrazovanje iz matematičkih ili računarskih nauka ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili ekonomskih nauka u trajanju od 3 godine, odnosno viša škola ili srednja škola tehničke ili ekonomske struke – IV stepen.

  • Radno iskustvo: najmanje jedna godina na istim ili sličnim poslovima. Izuzetno, radni odnos se može zasnovati i sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, ako se na konkurs ne prijavi kandidat sa odgovarajućim radnim iskustvom.

  • Dodatni uslovi: znanje engleskog jezika u smislu samostalnog edukovanja u informatičkim oblastima, poznavanje savremenih računarskih i telekomunikacionih tehnologija.

  • Poželјno iskustvo:

   • rad u softverskom paketu Microsoft Dynamics NAV; samostalno korišćenje modula, pomoć krajnjim korisnicima (komercijala, finansije, računovodstvo, lјudski resursi,…) prilikom svakodnevnog operativnog korišćenja;

   • rad u nekom od DMS-paketa; i samostalno, i kao pomoć krajnjim korisnicima prilikom svakodnevnog operativnog korišćenja;rad sa hardverom i softverom;

   • samostalno (de)instaliranje hardverskih komponenti, samostalno (de)instaliranje softverskih alata, drajvera, podešavanje računara kod krajnjeg korisnika (elektronska pošta, Office-alati,…);

   • iskustvo u radu sa Office-alatom(prvenstveno sa Excel-om);

   • poznavanje relacionih baza podataka;

   • poznavanje objektno orijentisanih programskih jezika;

   • poznavanje strukturnih jezika;

   • iskustvo u radu sa WordPress-om ili nekim sličnim CMS-alatom;

   • poznavanje HTML-a, JavaScript-a, CSS-a.

Stručna sprema, iskustvo i dodatni uslovi za radno mesto Programer za lokalno okruženje proveravaće se uvidom u podatke iz prijave i prateće dokumentacije. Ostala znanja i veštine će se proveravati na sledeći način:

 1. Rad u softverskom paketu Microsoft Dynamics NAV – pismeno;

 2. Rad u DMS-u – pismeno i usmeno;

 3. Opšte poznavanje hardvera i softvera – pismeno, usmeno i praktično;

 4. Rad u Office-u – pismeno i usmeno;

 5. poznavanje relacionih baza podataka – pismeno i usmeno;

 6. poznavanje objektno orijentisanih programskih jezika – pismeno i usmeno;

 7. poznavanje strukturnih programskih jezika – pismeno i usmeno;

 8. rad u WordPress-u ili sličnom CMS-alatu – pismeno i usmeno;

 9. HTML, JavaScript, CSS – pismeno.

Poznavanje engleskog jezika će se proveravati uvidom u dokaz izdat od strane odgovarajuće ustanove (instituti i sl.), ili o položenom ispitu u visokoobrazovnoj ustanovi iz predmeta – engleski jezik – tokom školovanja, kao i pismeno i usmeno.

 

Mesto rada: Beograd, Jovana Ristića 1.
 

II Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti elektronskom poštom sa naznakom „prijava za konkurs”, kao i za koje radno mesto se prijavlјuje.


III Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Nataša Ćorac, 011/3060-347
 
IV Rok za podnošenje prijava: 14. decembar 2017. godine.


V Dokazi koji se prilažu prilikom prijavlјivanja:

 • prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • dokazi kojima se dokazuje radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);

 • diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

 • drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama;

 • sertifikat ili bilo koji drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika ili o položenom ispitu u visokoobrazovnoj ustanovi iz predmeta – engleski jezik – tokom školovanja.
   

Svi dokazi prilažu se u elektronskom obliku, a originalna dokumentacija se Komisiji daje na uvid naknadno.
 

VI Trajanje radnog odnosa:

 • Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme uz probni rad od 6 (šest) meseci, s tim da zaposleni koji za vreme probnog rada ispolјi odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, ostaje u radnom odnosu. Izuzetno, zaklјučuje se ugovor o radu sa pripravnikom.

VII Mesto, dan i vreme provere znanja i veština:

 • Pismena, usmena i praktična provera znanja i veština sprovešće se za kandidate koji na osnovu podataka iz prijave i prateće dokumentacije o stečenom radnom iskustvu uđu u uži izbor, a o mestu, datumu i vremenu provere kandidati će biti obavešteni putem elektronske pošte na e-mail adrese navedene u prijavama.
 • Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.


Lokacija posla:
- Beograd
Kategorija:
- Prirodne nauke, Biologija, Fizika, Matematika, Ekologija
- Informatika - software
- Elektronika, Elektrotehnika, Telekomunikacije
Nivo obrazovanja:
Minimum: IV Stepen - SSS srednja škola (4 godine)
Trajanje oglasa:
6.12.2017. do 14.12.2017.Lako do posla   |   Lako do znanja   |   Polovni automobili Lako do kola